Informació General

CURS 2020/2021

Informació de la convocatoria en el marc de les bases aprovades per a la concessió de beques per a estudis no obligatoris, homologats, atorgades per l’ajuntament de l’hospitalet, recollits en l’oferta de “Planeta Formación y Universidades” a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat

 

Concessió de beques a la formació, en l’àmbit d’estudis homologats no obligatoris, pels quals s’obté una titulació oficial, amb l’objectiu de millorar el nivell formatiu dels joves ,  facilitar  la seva inserció social i laboral i incentivar el reciclatge del professorat de formació professional dels centres educatius públics o concertats de la ciutat.
La present convocatòria, curs 2020/2021, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC); en els diaris locals i en la web municipal.

1. Beques municipals.

Destinades a la proposta formativa, pel curs 2020/2021, del Centre Planeta Formación y Universidades de l’Hospitalet.

 • Adreçades als veïns/es de l’Hospitalet majors de 16 anys que hagin completat el procés de sol•licitud en la plataforma on line de alguns dels cursos homologats, recollits en l’oferta formativa 2020/2021 de “PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES”  a la ciutat de l’Hospitalet.
 • Adreçades al professorat de Formació Professional que imparteixi docència en els centres educatius públics o concertats de L’Hospitalet de Llobregat.

2 .Beques de responsabilitat social, pel curs 2020/2021, del centre Planeta Formación y Universidades de l’Hospitalet.

 • Adreçades preferentment als veïns de L’Hospitalet majors de 16 anys que hagin completat el procés de sol•licitud en la plataforma on line en alguns dels cursos homologats, recollits en l’oferta formativa 2020/2021 de “PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES”  a la ciutat de l’Hospitalet.

Modalitat A) La finalitat d'aquesta beca és la de cobrir les despeses dels cursos homologats de Formació Professional i Continua, recollits en el catàleg formatiu de “PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES” publicat pel curs 2020/2021.

Modalitat B) La finalitat d’aquest modalitat és la de cobrir les despeses dels cursos de formació universitària, nivells de postgraus o màsters, recollits en el catàleg formatiu de “PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES” publicat pel curs 2020/2021.

Modalitat C) La finalitat d’aquesta modalitat de beca és la de cobrir les despeses dels cursos de reciclatge destinats a professorat de Formació Professional, recollits en el catàleg formatiu de “PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES” publicat pel curs 2020/2021.

Modalitat D) La finalitat d’aquest modalitat és la de cobrir les despeses dels cursos de l’escola de negocis, recollits en el catàleg formatiu de “PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES” publicat pel curs 2020/2021.

Les beques s’aplicaran a tot el curs acadèmic. En el cas que l’acció formativa tingui una durada superior a un curs acadèmic, l’estudiant podrà continuar gaudint de la beca sempre i quant compleixi els mínims acadèmics establerts pel centre de comú acord amb l’Ajuntament. Aquests mínims hauran de ser informats i comunicats a l’estudiant en el moment de la concessió de la beca.

Les condicions de les beques aplicades al primer curs seran iguals per al segon curs, no es podran realitzar canvis de condicions.

En el cas que l’alumne becat no compleixi les condicions establerts per a la renovació de la beca del segon any, l’import equivalent a la beca del segon any formarà part d’una ampliació de les beques de l’any següent.

V. OFERTA FORMATIVA DEL CENTRE PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES DE L'HOSPITALET, CURS 2020/2021

S'adjunta la oferta formativa de Planeta Formación y Universidades per al curs 2020/2021 amb Annex 1.

 

VI. DOTACIÓ I ABAST DE LES BEQUES

 

El número de beques o pressupost destinat, segons tipus de beca, és el següent.

Beques municipals 2020/2021
Les beques municipals oferides en la base de la proposta formativa del centre Planeta Formació i Universitats de l'Hospitalet tenen una dotació, d'acord amb les Bases aprovades, del 100% de les despeses reals de l'ensenyament.Pressupost total de cost oficial del curs destinat a beques municipals fins a un màxim de 1.344.470 euros.

Beques de responsabilitat social, 2020/2021, del centre Planeta Formación y Universidades de l'Hospitalet.

Es convoquen 117 beques de responsabilitat social amb una dotació, d'acord amb les Bases aprovades, del 50% de les despeses reals de l'ensenyament.

Aquestes beques no representaran, en cap cas, despesa per l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat.

Les beques es destinaran, d’acord amb el que està establert en les Bases reguladores, a sufragar les despeses reals de l’ensenyament, entre d’altres: la matriculació, l’ import total de l’acció formativa (si aquest té una durada de més d’un curs), el cost del material didàctic o qualsevol altre despesa vinculada a la formació.

Les beques solament seran atorgades per a cursos complerts, no podran aplicar-se a alumnes que vulguin realitzar solament una part del curs.

No podran renovar beca l’alumnat que per al següent curs no es matriculin en el curs complert.

Per sol·licitar les beques objecte d’aquest convocatòria caldrà:

 • Per a les beques municipals: Es requisit estar empadronat a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat amb un termini mínim de 6 mesos anteriors a la data de presentació de la sol•licitud, exceptuant la modalitat C que es puntuarà d’acord amb les criteris del punt X , (Criteris i Barems generals) apartat B .
 • Per a les beques de responsabilitat social: Es requisit estar en disposició del permís de residencia/nacionalitat o pertanyer a la Unió Europea.
 • Presentar una única sol·licitud de beca en la qual es podrà especificar una primera i una segona opció dins de la mateixa modalitat. No s’admetran sol·licituds d’una mateixa persona per diferents estudis ni per diferents tipus de beca.
 • En el cas del professorat de formació professional, caldrà formar part de la plantilla d’un centre educatiu públic o concertat de la ciutat i impartir docència en Formació Professional.
 • Complimentar el formulari de sol·licitud, que inclourà la preinscripció en el curs corresponent de l’oferta 2020/2021 , a través de la plataforma “on line”, acompanyat de la documentació requerida. El sol·licitant és responsable de la veracitat de la documentació i d’aportar tots els documents acreditatius corresponents. Qualsevol sol·licitud amb manca de documentació o documentació errònia es considerarà nul·la.
 • Atorgar de manera expressa el seu consentiment per el tractament de les seves dades de caràcter personal per l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i per l’empresa Planeta Formació i Universitats.

Restaran excloses aquelles persones que:

 • Vulguin cursar només les pràctiques obligatòries del curs (FCT) i/o el mòdul de projecte.
 • Repeteixen curs
 • Ja gaudeixi d’una beca atorgada per institucions públiques i/o privades pel mateix concepte.

No seran causa d’exclusió les situacions següents:

 • Que l’estudiant ja disposi de titulació superior o universitària

Els beneficiaris estaran obligats a:

 • Formalitzar el procés de matriculació i en el cas de les Beques de responsabilitat social del centre Planeta Formación y Universidades de l'Hospitalet, caldrà acceptar les condicions del pagament corresponent al 50% restant del cost del curs.
 • En el cas dels beneficiaris de les Beques municipals, destinades a l’oferta formativa del centre Planeta Formación y Universidades de l’Hospitalet, no estan obligats a cap tipus de pagament relacionats amb el cost real del curs.
 • Acreditar el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió i gaudi de la beca.
 • •Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que consideri l’administració o el centre de formació per verificar l’acompliment de les condicions determinants de la concessió de la beca.
 • • Efectuar declaració responsable, a través de la plataforma “on line” respecte de la no obtenció d’altres beques amb la mateixa finalitat procedents d’entitats publiques o privades.
 • •Posar en coneixement, a través de la plataforma “ on line” de la renúncia de la matrícula, la baixa en el centre, així com qualsevol altre alteració de les requisits condicionants per la concessió de la beca.

El procés de selecció i la proposta d’adjudicació de les beques estarà a càrrec d’una Comissió de Selecció constituïda, en representació de l’Ajuntament, pel tinent d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, o persona en qui delegui i dos tècnics municipals; i 2 representants de PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES que podran assistir amb veu però sense vot, com a titulars del centre de formació. La Comissió, es regirà per l’ordre de concessió, pels criteris i barems generals establerts a les Bases aprovades i els específics que regeixen la convocatòria 2020/2021.

ORDRE PER PRIORITZAR LA CONCESSIÓ

Un cop valorades les sol·licituds, d’acord amb els criteris i barems establerts, s’ordenaran de més a menys puntuació.

1.- Beques municipals del 100%.

La concessió serà per modalitats de beca d’estudi i en l’ordre següent:

Les Beques municipals pel curs acadèmic 2020/2021, aniran destinades a: Modalitat A) de Formació Professional Inicial i Formació Continua Modalitat B) per estudis universitaris, post graus o màsters Modalitat C) professorat de Formació Professional Modalitat D) per estudis de l’Escola de Negocis.

2.- Beques municipals del 50%.

La concessió serà per modalitats de beca d’estudi i en l’ordre següent:

Les Beques municipals pel curs acadèmic 2018/2019, aniran destinades a: Modalitat A) de Formació Professional Inicial i Formació Continua Modalitat B) per estudis universitaris, post graus o màsters Modalitat C) professorat de Formació Professional Modalitat D) per estudis de l’Escola de Negocis.

En el cas que hi haguessin places de beca vacants en aquesta modalitat, les places no cobertes s’oferirán, per estricte orde de barem, als sol·licitants que no hagin pogut obtenir una beca municipal del 100%.

CRITERIS I BAREMS GENERALS

A cada una de les sol·licituds rebudes i a efectes identificatius i del sorteig de desempat, se’ls assignarà aleatòriament un número que es comunicarà al sol·licitant.

El sol·licitant és responsable de la veracitat de la documentació i d’aportar tots els documents acreditatius corresponents. Qualsevol sol·licitud amb manca de documentació o documentació errònia es considerarà nul·la.

A. Les sol.licituds de les modalitats A- B i D es puntuaran d'acord amb el criteris següents:

1.- Econòmics (màxim de 14 punts)

2.- Acadèmics (màxim de 12 punts)

3.- Circumstàncies familiars (màxim de 4 punts)

4.- Altres (màxim de 20 punts)

     1.Econòmics

 • Atur: Sol·licitant en situació d’atur i inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). DONO (Demandant d’Ocupació No Ocupat)

  Barem: 2 punts

  Documentació acreditativa: Certificació del SOC.

 • Renda Familiar

  A efectes de valoració de la renda familiar es consideraran el trams següents:

  Trams de renda familiar.

  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres 7 membres 8 membres
Tram 0       Rendes inferiors        
Tram 1 14.112,00 24.089,00 32.697,00 38.831,00 43.402,00 46.853,00 50.267,00 53.665,00
Tram 2 16.065,00 27.572,90 36.186,95 42.544,04 47.449,58 51.145,61 54.802,00 58.441,26
Tram 3 17.017,12 29.345,40 37.354,34 43.520,09 48.415,63 52.111,65 55.768,04 59.407,30
Tram 4 17.968,17 31.118,98 38.522,80 44.485,06 49.380,60 53.076,62 56.733,01 60.372,27
Tram 5 21.774,50 38.211,14 43.194,50 48.349,22 53.244,77 56.944,79 60.597,18 64.236,44
Tram 6       Rendes superiors        

A partir del vuitè membre cal incrementar el tram de renda familiar computable en 3.391 € per cada nou membre.

TRAM BAREM
Tram 0 12 punts
Tram 1 10 punts
Tram 2 8 punts
Tram 3 6 punts
Tram 4 4 punts
Tram 5 2 punts
Tram 6 0 punts

Aquells sol·licitants que no estiguin obligats a presentar la declaració de l’ IRPF en aplicació de la normativa tributaria, hauran d’aportar el certificat d’ingressos i retencions emes per l’Empresa ocupadora en relació els membres que composen la unitat familiar. Si algú dels membres és perceptor de prestació de qualsevol tipus (desocupació, incapacitat, etc.), haurà d’aportar el document acreditatiu a tal efecte.

     2.-Acadèmics

 • Accés a primera titulació de Formació Professional

  Barem: 1 punts.

  Documentació acreditativa: Graduat escolar secundària obligatòria o certificació prova d’accés

 • Nota mitja de l’expedient acadèmic

  Documentació acreditativa: certificació acadèmica oficial emesa pel centre educatiu on s’ha cursat els estudis (ESO, Batxillerat, Formació professional, universitaris)

  •  o Nota mitja igual o superior a 9,5

   Barem: 11 punts

  •  o Nota mitja entre 9,4 i 8,5

   Barem: 9 punts

  •  o Nota mitja entre 8,4 i 7,5

   Barem: 7 punts

  •  o Nota mitja entre 7,4 i 6,5

   Barem: 5 punts

  •  o Nota mitja entre 6,4 i 5

   Barem: 3 punts

 

     3.-Circumstàncies familiars

 • Família nombrosa o família monoparental

  Barem: 4 punts

  Documentació acreditativa: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

 

     4.-Altres

 • Discapacitat de l’alumne, pare, mare, fills o germans a càrrec de grau igual o superior al 33%

  Barem: 4 punts

  Documentació acreditativa: Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

 • Per a beques de responsabilitat social : Per estar empadronats amb un minin d’un any a la data de presentació de la sol.licitud , s’aplicarà el següent barem a efectes de puntuació.

  Barem: 16 punts

  Documentació acreditativa: Volant històric de residència expedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet.

 

B. Les sol·licituds de la modalitat C (per Professorat de FP) es puntuaran d’acord amb el criteris següents:

1.- Experiència docent a l’Hospitalet (màxim de 36 punts)

2.- Circumstàncies familiars (màxim de 4 punts)

3.- Altres (màxim de 10 punts)

    1. Experiència docent a l'Hospitalet

 • Menys de 2 anys   36 punts
 • De 2 a 4 anys   30 punts
 • De 4 a 6 anys   24 punts
 • De 6 a 8 anys   18 punts
 • De 8 a 10 anys   12 punts
 • Més de 10 anys   6 punts

    2.Circumstàncies familiars

 • Familia nombrosa o familia monoparental

  Barem: 4 punts

  Documentació acreditativa: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

    3.Altres

 • Discapacitat del/de la sol·licitant, cònjuge, pare, mare, fills o germans a càrrec de grau igual o superior al 33%

  Barem: 4 punts

  Documentació acreditativa: Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

 • Estar empadronat a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat amb un termini mínim de sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol•licitud

  Barem: 6 punts

  Documentació acreditativa: Volant històric de residència expedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet. L’acreditació pertinent es realitzará a través de la verificació d’empadronament per part dels técnics municipals.

 

Sorteig

En cas de produir-se una situació d’empat entre els sol·licitants les sol·licituds s'ordenaran de mes a menys, prioritzant els criteris que atorguen major puntuació, i en cas de continuar la situació d'empat es procedirà a un sorteig públic per determinar el número a partir del qual es fa l’ordenació de les sol·licituds corresponents.

En el cas que hi haguessin places de beca vacants en aquesta modalitat, les places no cobertes s’oferirán, per estricte orde de barem, als sol·licitants que no hagin pogut obtenir una beca municipal del 100%.

Les reclamacions sobre la proposta provisional de concessió o denegació de la beca es presentaran per escrit a través de la plataforma “on line” adreçades a la Comissió de Selecció de l’Ajuntament. El termini de presentació serà de tres dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data d’enviament del correu electrònic de la comunicació de la concessió o denegació provisional.

No s’admetran reclamacions presentades per altres mitjans com poden ser el correu postal o electrònic. En aquest sentit, i en compliment del què disposa l’article 12 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’ajuntament mitjançant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà assistirà als ciutadans que no disposen d’adreça ni mitjans electrònics en la formalització de les reclamacions.

Les reclamacions seran estudiades per la Comissió de Selecció de  l’Ajuntament  i se’ls donarà resposta en un  termini no superior a tres dies  hàbils a partir de l’endemà de la data de finalització del període de reclamacions.

Reemplaçament d'alumnes becats que desisteixen de la beca:

•    A partir de l’endemà de la publicació d’adjudicació definitiva de la beca l'alumne té un termini de 5 dies hàbils per confirmar o rebutjar la beca, a partir de la confirmació la beca comptarà com atorgada

•    En cas de no realitzar la confirmació d'acceptació de la beca s'entendrà que la beca ha estat rebutjada.

•    L'adjudicació de beques per rebuig o absència, seran reemplaçades seguint la llista de sol·licituds en ordre de puntuació.

•    L’otorgament de les beques es resoldrà primer amb la concessió de les primeres opcions de cada sol·licitud, passant a concedir les segones opcions un cop s’hagi ressolt la primera fase d’adjudicació.
 

La proposta de concessió de la Comissió de Selecció, un cop resoltes les possibles reclamacions, serà elevada a l’òrgan corresponent per a la seva aprovació. Contra aquesta aprovació, es podran presentar el recursos corresponents.
Procés Període Dates
Obertura Plataforma informativa   16 Març
Presentació sol·licituds 3 mesos 1 Abril - 1 Juliol
Publicació adjudicació Provisional 3 dies hàbils 6 Juliol
Període de reclamacions 3 dies hàbils 7 Juliol - 9 Juliol
Resolució reclamacions 3 dies hàbils 10 Juliol - 14 Juliol
Publicació adjudicació Definitiva 1 dia hàbil 15 Juliol
Inici matriculacions becats seleccionats 10 dies hàbils 16 Juliol - 27 juliol
Adjudicació beques per absència o rebuig 5 dies hàbils 28 juliol - 3 agost

La plataforma ONLINE habilitada per a realitzar la tramitació de les beques serà: http://beques.l-h.cat/ca i estarà disponible a partir de l’1 d'abril de 2020, I on es podrà consultar tota la informació general de la convocatòria, calendari i bases de beques.
Tots els tràmits de la convocatòria es realitzaran a través d’aquesta plataforma on line, d’acord amb el que estableixen les Bases aprovades i en els terminis definits a continuació.