Requisits generals

Beques municipals: És requisit estar empadronat a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat amb un termini mínim de 6 mesos anteriors a la data de presentació de la sol licitud, exceptuant la modalitat C que es puntuarà d'acord amb les criteris del punt X, (criteris i barems generals) apartat B.

Beques responsabilitat social: És requisit estar en disposició del permís de residència / nacionalitat o pertànyer a la Unió Europea.

Presentar una única sol·licitud de beca en la qual es podrà especificar una primera i una segona opció dins la mateixa modalitat. No s'admetran sol·licituds d'una mateixa persona per diferents estudis ni per diferents tipus de beca.

En el cas del professorat de formació professional, haurà de formar part de la plantilla d'un centre educatiu públic o concertat de la ciutat i impartir docència en Formació Professional.

Emplenar el formulari de sol·licitud, que inclourà la preinscripció en el curs corresponent de l'oferta 2019/2020, a través de la plataforma "on line", acompanyat de la documentació requerida. El sol·licitant és responsable de la veracitat de la documentació i d'aportar tots els documents acreditatius corresponents. Qualsevol sol·licitud amb manca de documentació o documentació errònia es considerarà nul·la.

Atorgar de manera expressa el seu consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i per l'empresa Planeta Formació i Universitats

Requisits d'accés a estudis de Formació Contínua

No hi ha requisits acadèmics específics per a realitzar estudis de Formació Contínua. No obstant això, es recomana tenir coneixements previs i interès en el curs seleccionat.

 

Requisits d'accés a màsters (OBS)

L'oferta formativa de Màster amb OBS s'adreça principalment a persones amb titulació universitaria.Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). Per poder obtenir la titulació de la Universitat de Barcelona (UB) és necessari disposar de Titulació Universitària de Grau (Enginyeria, Llicenciatura o Diplomatura). En cas de no disposar d'una titulació universitària de Grau, un cop superades les diferents avaluacions, s'obtindrà un diploma d'extensió universitària de la UB.

 

Requisits d'accés a màsters de Disseny (EsDesign)

L'oferta formativa de Màster amb EsDesign s'adreça a persones amb titulació universitària. En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació del títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i portfoli del candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.

 

Requisits d'accés a estudis de FP

 • Haver aprovat l'educació secundària obligatòria (ESO) o estar en possessió del títol d'un nivell acadèmic superior.
 • Estar en possessió d'un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica) o un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l'any de realització de la prova).
 • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Estar en possessió del títol de Batxiller, o d'un certificat acreditatiu conforme has superat totes les matèries del Batxillerat.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
 • Estar en possessió d'un títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà), o Títol de Tècnic Superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU).
 • Tenir qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir almenys 19 anys en l'any que es realitza la prova o 18 per als que posseeixen el títol de Tècnic).
 • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.